PROGRAM

PROGRAM 2019-2023


LØFTE

NEI til Bomring sitt formål er å stanse bomring i Nye Drammen. NEI til Bomring vil kun samarbeide med den ordføreren og de støtte-partiene som sier NEI til Bomring.


NEI TIL BOMRING ER OPPTATT AV

Medvirkning


Innbyggerne skal bli hørt på viktige saker for kommunen vår. Vi skal ha en nær dialog med velgerne. 


 • Vi vil at innbyggerne skal være med å bestemme hva vi skal mene i de største sakene for Nye Drammen
 • Vi ønsker folkeavstemninger dersom store nye saker dukker opp i Drammen
 • Nærutvalgene må vitaliseres, og lyttes til

 

Miljø og vei


Jobbe for bedre luftkvalitet og et godt miljø. Nye veiprosjekter må bidra til å få gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Busstilbudet må bli bedre. For at buss skal kunne brukes av flere, trenger vi smart byplanlegging og levende sentrum.. 


 • Vi ønsker lang tunnel i Bragernes-åsen
 • Vi ønsker Konnerudnedføring til E-18 Kobbervikdalen
 • Vi ønsker ny Svelvikvei
 • Staten må selv betale riksveier og vei til sykehuset
 • Det bør innføres grupperabatt på buss, enten det er venner eller familie
 • Bedre busstilbud til Svelvik
 • Jobbe for at Steinberg stasjon beholdes
 • Utvidet pendlerparkering
 • Benytte avsatte kommunale midler til gang- og sykkelveier
 • Sørge for land-strøm i Drammen Havn
 • Kommunen må gå foran med miljøvennlige løsninger
 • Prioritere strandrydding og vasking/feiing av veier for svevestøv

 

Levende sentrum og satsning på lokalt næringsliv


Det meste av vår velferd skapes i det private, og fordeles gjennom det offentlige. Et sterkt lokalt næringsliv er derfor en bærebjelke for et godt liv i Nye Drammen. Vi ønsker levende sentrum i Drammen, Mjøndalen og Svelvik, med butikker, restauranter, aktiviteter og handel som skaper liv der kollektivtransporten møtes. Lokalt næringsliv gir kortere reiseavstand til jobb for flere, og en meningsfull hverdag i omgang med andre. Arbeid gir trivsel, mening og integrering, og er det beste verktøyet for fattigdomsbekjempelse.


 • Innføre rimeligere og bedre parkeringstilbud i Drammen, med flere tidsbegrensede gratisparkeringer
 • Ligge i forkant i forhold til bedriftenes behov
 • Tillate konserter på utesteder og scener i sentrum
 • Legge til rette for nyetableringer

God livskvalitet for alle


Gjennom handel, idrett og kulturarrangementer dyrke Drammen som Elvebyen, Svelvik og Nedre Eiker med flotte kommunedeler og bygder. Livskvalitet skal ikke avhenge av lommeboka.


Rettferdighet, likhet, toleranse er viktig for å skape et trygt og godt miljø for alle. Kommune delene skal ha friområder, steder for idrett og lek, turer og annen trivsel.


 • Vi er mot bruken av bompenger for å finansiere en vei. Vi kan kun godta det dersom innbyggerne stemmer for det i en folkeavstemning
 • Det skal være et godt hall-tilbud i alle kommunedeler
 • Vi er for ny is-hall
 • Det skal legges til rette for levende kommunedeler, med aktiviteter der vi bor
 • Det settes stopp i unntak fra bygghøyde-bestemmelsene i sentrum
 • Ivareta hele kommunens arkitektoniske særpreg og identitet
 • Vi ønsker gratis parkering på sykehus og legevakt for pasienter og pårørende


Gode tjenester


På lag med de ansatte og innbyggere jobbe for en god eldreomsorg, god skole, godt helsetilbud og gode tjenester for alle innbyggere. På de fleste av disse områdene legger stortinget sterke føringer. Yngre, voksne og eldre innbyggere tas godt vare på.


 • Barnehager og skoler i alle kommunedeler
 • Maten på en institusjon skal være tiltalende, velsmakende og sunn
 • Bryte båndene mellom kommunale virksomheter og PR-byråer
 • Vi ønsker valgfrihet i eldreomsorgen
 • Jobbe for bedre løsninger i samhandlingsreformen
 • Jobbe for at alle får en aktiv og verdig alderdom
 • Jobbe for bedre psykisk helsevern for unge


Fornuftig drift av fellesskapet


Kommunen skal fortsette med en nøktern økonomistyring, slik at den sterke økonomien ikke sløses bort. Store eiendeler gjør at Nye Drammen sin gjeld ikke er tyngende. Kommunen har inntekter til å videreutvikle et godt tjenestetilbud.


 • Vi sier nei til eiendomsskatt
 • Private og offentlige tilbydere skal behandles likt (f.eks. innen barnehage)
 • Samarbeid med private utbyggere kan skape vinn-vinn situasjoner for Nye Drammen kommune, gjennom at private bidrag reduserer Nye Drammen sine utviklingskostnader

Nei til Bomring i Drammen | Org.nr. 822 893 082 | Konto i DnB 15062606794 | Vipps 569299